Asfaltreparaties

Knipscheer Infrastructuur heeft sinds kort de beschikking over een speciaal ingerichte BE-combinatie met een machine die het mogelijk maakt om brede, diepe scheuren en gaten duurzaam te dichten (zie foto’s). Daarnaast kan ook craquelé effectief worden gerepareerd. In de speciale Warm Vloeibaar Asfaltbeton machine wordt het unieke pre­fab asfaltmengsel (productcertificaat) verwarmd en gemengd en aansluitend ter plaatse verwerkt.

Vooruitlopend kunnen de gaten en scheuren aan de rand gefreesd worden met een speciaal ontworpen compacte freesmachine (zie foto) ter bevordering van het hechtings­vlak. Vervolgens worden de scheuren en gaten schoon geblazen, verwarmd en daarna gevuld met vloeibaar asfalt (zie foto) en na afwerking afgestrooid met split.

Belangrijk voordeel is het feit dat het gerepareerde opper­vlak direct overrijdbaar is na afkoeling en hierdoor is de verkeershinder tijdens reparatie minimaal. Door de voorbehandeling en het warme asfaltmengsel wordt het één duurzame constructie.

Infra-Service

Als Knipscheer Infrastructuur verzorgen wij voor een groot aantal opdrachtgevers verkeersafzettingen, omleidingen en verkeersregelaars ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden of nieuwe werken. Tevens verzorgen wij bebording en afzettingen bij evenementen, concerten, ongelukken of andere calamiteiten. Wij beschikken over een groot aantal materieelstukken, verkeersregelaars en veiligheidsmensen (VHM, ProRail) om alle verkeerstromen in goede banen te leiden, van fietsers, voetgangers, auto’s tot en met het treinverkeer.

Knipscheer BV voor beheer en onderhoud van civieltechnische werken. Wij verzorgen het onderhoud, en een snelle inzet bij calamiteiten, in de verschillende gemeentelijke of provinciale beheersgebieden. Dit betreft zowel het vervangen van bebordingen alsook herstel van allerlei soorten verhardingen en watergangen alsook herstel van de afwatering / leidingwerk.

Drainages

Het behoeft geen betoog dat indien een drainagestelsel wordt aangelegd, dit ook onderhouden moet worden om de infiltratie en afvoer te continueren. De drainage kan onder meer verstopt gaan zitten door bijvoorbeeld ijzeroxidatie, wortelingroei, vervuiling met zand etc. Door het regelmatig reinigen middels doorspuiten van drainages kunnen verstoppingen voorkomen worden.

De drainage die uitmondt in een sloot of gracht kan van daaruit over circa 350m lengte worden gereinigd. Bij andere drainagesystemen worden zogenaamde doorsteekpunten toegepast van waaruit de drainage kan worden gereinigd. Ook via de lozingspunten in de RWA (regenwaterafvoer) putten kan de drainage worden gereinigd. De putjes zijn door middel van een stalen deksel met het opschrift “drainage” aan de oppervlakte zichtbaar.

De meest gebruikte doorspuitapparatuur om drainage te reinigen is een op een tractor gemonteerde hydraulische drukpomp waaraan een haspel met slang is gemonteerd die het water via een speciale stalen sproeikop onder druk (30 bar) voor- en later achterwaarts in de drainage spuit. Wij bezitten twee tractoren met doorspuitapparatuur.

In de Flevolandse Gemeenten spuit men de drainages vaak om de 2 jaar door. Het regelmatig doorspuiten van de drainages voorkomt een daadwerkelijke verstopping van drainages ten gevolge van ijzerafzettingen (ijzeroxidatie). De ervaring leert dat bij een langer uitstel van onderhoud meer kan bestaat op verstoppingen welke alleen verholpen kunnen worden wanneer de drainage ter plaatse wordt hersteld, wat meer kosten met zich meebrengt dan het periodiek doorspuiten van drainage.