Onderhoud van drainages (rioleringen en goten)

Voor het onderhoud van drainage hebben wij een tweetal tractoren beschikbaar voorzien van drainage doorspuitunits en een voorraad water. Bij periodiek doorspuiten van de drainage-strengen (advies 1x per 2 jaar) wordt het dichtslibben van de drainage voorkomen, en worden beschadigingen door o.a. boomwortels teruggedrongen. Mocht er toch in de drainage een obstakel aanwezig zijn (of drainage bijv. beschadigd met heien of nuts-werkzaamheden) dan kan via een sensor aan de doorspuit unit de locatie van de beschadiging bepaald worden, en kan de drainage ter plaatse hersteld worden.

Knipscheer Infrastructuur heeft tevens de mogelijkheden en apparatuur bijvoorbeeld om grondwaterstanden continu te meten en de intensiteit van riool overstorten inzichtelijk te maken. Evenals machines voor het reinigen van diverse soorten afwateringsgoten.

Naast de grotere projecten is Knipscheer ook goed ingesteld op de uitvoering van kleine (spoed)klussen, zowel voor Overheid, bedrijfsleven alsook particulieren, verenigingen, corporaties en dergelijke.

Het behoeft geen betoog dat indien een drainagestelsel wordt aangelegd, dit ook onderhouden moet worden om de infiltratie en afvoer te continueren. De drainage kan onder meer verstopt gaan zitten door bijvoorbeeld ijzeroxidatie, wortelingroei, vervuiling met zand etc. Door het regelmatig reinigen middels doorspuiten van drainages kunnen verstoppingen voorkomen worden.
De drainage die uitmondt in een sloot of gracht kan van daaruit over circa 350m lengte worden gereinigd. Bij andere drainagesystemen worden zogenaamde doorsteekpunten toegepast van waaruit de drainage kan worden gereinigd. Ook via de lozingspunten in de RWA (regenwaterafvoer) putten kan de drainage worden gereinigd. De putjes zijn door middel van een stalen deksel met het opschrift “drainage” aan de oppervlakte zichtbaar.
De meest gebruikte doorspuitapparatuur om drainage te reinigen is een op een tractor gemonteerde hydraulische drukpomp waaraan een haspel met slang is gemonteerd die het water via een speciale stalen sproeikop onder druk (30 bar) voor- en later achterwaarts in de drainage spuit. Wij bezitten twee tractoren met doorspuitapparatuur.

In de Flevolandse Gemeenten spuit men de drainages vaak om de 2 jaar door. Het regelmatig doorspuiten van de drainages voorkomt een daadwerkelijke verstopping van drainages ten gevolge van ijzerafzettingen (ijzeroxidatie). De ervaring leert dat bij een langer uitstel van onderhoud meer kan bestaat op verstoppingen welke alleen verholpen kunnen worden wanneer de drainage ter plaatse wordt hersteld, wat meer kosten met zich meebrengt dan het periodiek doorspuiten van drainage.