Projectinformatie

Realisatie Hellingbaan en Riolering Industrieterrein Flevokust

Ten noorden van Lelystad ligt Flevokust Haven: een multimodale binnenhaven met overslagkade en industrieterrein. Hier vindt zowel import als export van goederen plaats van en naar de grote (zee)havens. Knipscheer heeft de 1e fase van het binnendijkse industrieterrein Flevokust bouwrijp gemaakt middels aanname van twee Bouwrijp maak bestekken.

Hellingbaan en overkluizing

Allereerst is het bestek ‘Aanbrengen hellingbaan en overkluizing’ aangenomen voor een bedrag van € 657.300. Dit bestek betrof specifiek grondverzet binnen de invloedsfeer van de bestaande dijk, er is circa 40.000 m3 aangevoerd en verwerkt. Voordat dit kon plaatsvinden is er eerst horizontale en verticale drainage aangebracht (circa 70.000 lengtemeters). Tijdens en na de uitvoering is het gedrag van het grondwater en grondpakket continu digitaal gemonitord via tientallen sensoren. Met name veel aandacht voor de waterspanning en zetting rondom het dijklichaam, aanvulling van de hellingbaan diende laagsgewijs en in verschillende fasen plaats te vinden. Ook is er rekening gehouden met het stormseizoen, zo werden er geen werkzaamheden uitgevoerd binnen de beschermingszone van de dijk in de wintermaanden.

Ook was de realisatie van een overkluizing over een strook van 75m bestaand nuts tracé een pittige uitdaging. Kort langs het bestaande nuts tracé dienden wij over belangrijke hoogspanningskabels, water- en hoge druk gasleidingen een constructie te bouwen. In een korte periode dienden eerst stalen damwanden aangebracht te worden, en vervolgens de verdere opbouw van een betonnen overkluizingsconstructie. De stalen damwanden moesten aangebracht worden tussen het tracé van middenspanningskabels en een hoge druk gasleiding. Dit alles is in goed overleg en veel- en zorgvuldige samenwerking met de nutsbedrijven en Prorail succesvol tot stand gekomen – en vele proefsleuven.

De hellingbaan is uiteindelijk voorzien van een laag asfalt. In het kader van duurzaamheid is de bestaande asfaltverharding opgebouwd met bitumen welke zijn vrijgekomen uit bewerking van oude dakbedekking, vrijgekomen bij sloop / vervanging van dakleer.
Daarnaast is de damwand van de overkluizing opgebouwd uit stalen damwandplanken welke bij een ander project zijn vrijgekomen, en zo een duurzaam tweede leven hebben gekregen.

Aanbrengen DWA- en HWA riolering

In hetzelfde gebied heeft Knipscheer ook het bestek aangenomen om de eerste DWA- en HWA-riolering te realiseren. Dit betrof ook een EVMI aanbesteding waarbij de aanneemsom € 244.300 bedroeg. Als alternatief is het vrijverval riool in kader van de duurzaamheid ook in PE uitgevoerd.

Naast de uitvoering van regulier grond- en leidingwerk is ook een persleiding van volledig recyclebaar materiaal aangelegd. Deze persleiding is voorzien van een pompput met bijbehorende besturingskast.

Feiten & cijfers
Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
Aanneemsom: Circa € 900.000,-
Oplevering: 2019
Contactpersoon: Dhr. R. (René) Knipscheer
Telefoonnummer: 06 51 14 55 68